Seino Research

Seino Research

This is notes for admin of Sizaangseino.org.

Website URL:

Siyan

Monday, 02 May 2016 06:43 Published in The Person

စီယံ၏ အမည္အရင္းသည္ ကမ္ဇတြာလ္ (Kam Za Tual) ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၆၆ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္၊ ထုတ္လိုင္ေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားသည္။ အဖ ပူမန္ဇက်င့္၊ အမိႏူး၀ုန္ဒိမ္းျဖစ္ၿပီး၊ ေနရပ္ ကေလးျမိဳ႕တြင္ အိမ္ေထာင္က်ကာ ကေလးႏွစ္ေယာက္ထြန္းကားသည္။ သမိုင္းဘာသာႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးကာ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ အႏုပညာေလာကတြင္ ၀င္ေရာက္လာသည္။
၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ အရိပ္၏မ်ိဳးေစ့ (တစ္ကိုယ္ေတာ္) ေတးစီးရီးထုတ္ကာ၊ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ဟင္းလင္းျပင္၏ တံခါး၀ွက္  (တစ္ကိုယ္ေတာ္) ေတးစီးရီးကို ဒုတိယအယ္ဘမ္အျဖစ္္ထုတ္ခဲ့သည္။

Salai Sun Ceu

Friday, 29 April 2016 04:34 Published in The Person

ဆလိုင္းဆြန္က်ဲအို၊သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ေလာက္မွ စၿပီး ခ်စ္းလူမ်ိဳး အဆိုရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္၄င္း၊ ေတးေရးဆရာ အေနျဖင့္၄င္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၃) ရက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္ရွိ လိုးကၽြမ္ေက်းရြာ(Lo Cawm) တြင္ေမြးဖြားသည္။ ၁၉၆၈-၇၀ ၀န္းက်င္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ဂစ္တာစတီးကာ  “I it hnak i si” ဟူေသာ ခ်င္းသီခ်င္းကို ပထမဆံုးေရးသားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္တြင္  B.Sc. in Zoology majoring Ichthyology တက္ခဲ့သည္။

Zongam Patangnote ih Khanniam

Friday, 29 April 2016 02:23 Published in Health

Khamtung ngam sia anneak hoi ngawl man in (malnourrished) aaharah chohtehhmuh piangaa,patangnote akhan tom(ayatpu), khang theinawl cii hi, Kawlngam bup pi State and Division sung pan 58% anasia bel, asialam in asaang bel hi cii in
Save the Children te ii LEARN Project Research te na cii hi.

Sithu Dr. Vum Kho Hau

Thursday, 28 April 2016 03:22 Published in The Person

စည္သူေဒါက္တာ ၀မ္ကိုေဟာအား ၁၉၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္၊ ထုတ္လိုင္ေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္ ၁၉၃၇ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ကာ ၁၉၃၇ မွ ၁၉၅၇ အထိ ခ်င္းေတာင္တန္းခရိုင္ရံုး၌ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ စစ္ရံုးဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ခ်င္းစစ္၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ တပ္ေရးႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိ၊ ဒုတိယအႀကီးအကဲ၊ ခ်င္းေတာင္တန္းခရိုင္၀န္ႏွင့္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားကိုေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။၁၉၄၇ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔၀င္၊ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ခ်င္းေရးရာ အၾကံေပးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ႏုအက္တလီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ လန္ဒန္သို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

Major General Tuang Za Khai

Wednesday, 27 April 2016 17:22 Published in The Person

Pu Gen. Tuang Za Khai sia Kawlgam bup ah (taizinta) mualtungmi sung pan ngalkap sungah General rank a nga ngei ama khat bek om pheang hi. Tasia zongh sia Gen. Ne Win in Zomi-te hong it mama na hang hituak hi. A za [rank] tatak sia Major General ahi hi. Maj. Gen. rank cisia thongsia ngal omngawl hun peace time sung atu in a sang bel za rank ahi hi. A tung sia ah Lieutenant Gen. cii sia Full General cihnopna hi zo a, Kawlgam sung pan tual-ngal vive vawt tawm in peace-time om sak ngei lngawlin, war-time bebek piang sak tawntung ahihman in, Senior General ci in phuaktawm aa Kawlmangte na Five Star rank khat vawttawm tazen uh ahi hi. Pu Gen. Tuang Za Khai sia aksi thum 'three star' general ahi hi.USA ngam ah American civil war tualngal hun sung in George Washington sia za lianbel hi a, Lieutenant General ahi hi. Full General cinopna ahi veve hi. Tua rank tung sia ah rank kipia tonawn ngawl uh hi.Pu Gen. Tuang Za Khai sia Mangkangte  a nado Zomi ngal hang Pu Khai Kam' tupa ahi hi.

Opening A Middle School At Khuasak

Wednesday, 27 April 2016 10:02 Published in Education

Nidang in, Khamtung, Khuasak khua ah, Middle School khat ki hong ngei hi. A hi hang, Khamtung ah, Kawllai sin kul bo ci in,Mangkang Kumpi te in 1925 kum ciang, Zolai bek sin sak ahi ciang, Tan li dong in ki khiam suk kik hi.Japan ngal ma in, Khamtung ah, Ngal Kap Mangpi , Major Moore in Chin Hills Battalion ah , Commanding Officer ( Tatyinhmu) hongseam aa, Thuson Mangpi sia,Mr. Naylor in seam hi. Moore Mangpa sia, Scotish te hi aa, Zomi te hong it mama hi. Chin Hills Battalion a Ngalkap seam ngei peu ma pil na khat tek he aa, thiam sak hi. Let tama, Thing aat , Ngan Khoai ,lo thaw ci bang hil aa , Pension a laak ciang , a ma te le amate, nun taak thei na tu ngai sut na hi.

House of Prayer (Taingen)

Wednesday, 27 April 2016 09:47 Published in Religious

ခ်င္းခရစ္ယာန္ ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဆုေဆာင္းေဆာင္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ေခၚဆ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ရွိ ယံုၾကည္သူ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ခ်င္းခရစ္ယာန္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ Zomi Baptist Convention (ZBC) Triennial ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၈) ရက္Chin Christian Centenary comittee ၏  ဒုတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ ZBC- E&M Secretary ျဖစ္သူ Rev. Pa Hrang Hmung ထံသို႔ SRBA-E&M မွ ဆုေတာင္းေတာင္ ရူပါရံုကို တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုမွ ZBC-OC, EC, BM အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

KUM 120 HUNSUNG SIZANG LAI

Wednesday, 27 April 2016 08:34 Published in Seino Articles

By- Rev. Vum Khat Pau

Banghangin Sizangte in Tedim, Hakha le Falam te sangin lai nei masa zaw ziam? A hang son tu hi leang a tuatuam zongh om tha tu hi nave, ahi thei bel tu sia Mangkaangte in Khamtung Zo ngam hong sim lai in Sizang ngam hong theng masa a, Sizangte thinbot in nei masa ahikom Sizangte lai nei masa suak hi ci leang kikhial ngawl tu hi 1890 kumin Mangkaangte in Sizang ngam hong la a, a mai kum khat 1891 kum in First Battalion, 4th Gurkha Rifles pan Captain F M Rundall in “Manual of The Siyin Dialect Spoken in the Northern Chin Hills” ci laibu sia Sizang kampau sin natu in na suaksak hi Khamtung Zomite lai sinna taw kisai in laibu suak masa bel zongh hi tha tu hi.

Siyan

Wednesday, 27 April 2016 07:40 Published in News

Lasa minthang, hong nusia zo Siyan (Kam Za Tual) 10th years memory Album khat ki vawt tu cii hi. Hi album sia sung ah Christopher, Nyipu, Thawnkham, Chaw Su Khin, Sung Tin Par leh Zamnu na sa tu cii in https://web.facebook.com/siyan10years Facebook ah ki att hi. Music lam sang ah Plus 3 na tum tu aa, Arrangement sia Bo Kyin (Cin Khan Pum) na vawt tu cii in ki zaa aa bang hun ciang hi album suak tu cii ki he ngawllai hi. Siyan sia 1993 kum in အရိပ္၏မ်ိဳးေစ့ Album suak aa, 199 kum in ဟင္းလင္းျပင္ရဲ႕တံခါး၀ွက္ album suak hi. hi album teni sia Ironcross tawh a tum hi aa a nunung bel ေရာခ္အင္ရိုးညစာ Album sia magazine sung khawng zongh ah advertising paa zo kana ve hong release zo nawn ngawl suak hi. 2006 kum May tha ni 1 ni in Kawlpi a omna pan hong nu sia aa, 2016 ciang hong nusiat zawk kum 10 a cing a hihi. Tu hong suaktu album min sia "အိမ္တြင္းပုန္းမေလးရဲ႕ စည္းနဲ႔၀ါး" hi tu hi.

iPad Pro

Wednesday, 27 April 2016 06:42 Published in Tech

Technology lamsang leitung a minthang bel apple company te na ipad Pro (Super.Computer) a ci nam 2, size 2 hong thok leupo hi. CPU hoi mama a himan in Laptop computer te sang in Speed hoi zaw cii in apple copany te in sonhi. 12.9-inch iPad Pro leh 9.7 inch  iPad Pro ci size nam ni thok aa, 9.7 inch screen resolution sia 2048 X 1536 hi aa, 12.9-inch screen resolution sia 2732 X 2048 hi. Screen resolution a cii ciang in, letmah 1 sung ah dot per inch (....) a om za a ki ci na hi aa,tu laitak leitung ah a saangbel resolution hi. Tua a himan in Resolution a hoi Movie, Photo te et na tu hoi mama tu cii na a hi hi.