Monday, 02 May 2016 06:43

Siyan

စီယံ၏ အမည္အရင္းသည္ ကမ္ဇတြာလ္ (Kam Za Tual) ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၆၆ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္၊ ထုတ္လိုင္ေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားသည္။ အဖ ပူမန္ဇက်င့္၊ အမိႏူး၀ုန္ဒိမ္းျဖစ္ၿပီး၊ ေနရပ္ ကေလးျမိဳ႕တြင္ အိမ္ေထာင္က်ကာ ကေလးႏွစ္ေယာက္ထြန္းကားသည္။ သမိုင္းဘာသာႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးကာ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ အႏုပညာေလာကတြင္ ၀င္ေရာက္လာသည္။
၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ အရိပ္၏မ်ိဳးေစ့ (တစ္ကိုယ္ေတာ္) ေတးစီးရီးထုတ္ကာ၊ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ဟင္းလင္းျပင္၏ တံခါး၀ွက္  (တစ္ကိုယ္ေတာ္) ေတးစီးရီးကို ဒုတိယအယ္ဘမ္အျဖစ္္ထုတ္ခဲ့သည္။

Published in The Person
Wednesday, 27 April 2016 07:40

Siyan

Lasa minthang, hong nusia zo Siyan (Kam Za Tual) 10th years memory Album khat ki vawt tu cii hi. Hi album sia sung ah Christopher, Nyipu, Thawnkham, Chaw Su Khin, Sung Tin Par leh Zamnu na sa tu cii in https://web.facebook.com/siyan10years Facebook ah ki att hi. Music lam sang ah Plus 3 na tum tu aa, Arrangement sia Bo Kyin (Cin Khan Pum) na vawt tu cii in ki zaa aa bang hun ciang hi album suak tu cii ki he ngawllai hi. Siyan sia 1993 kum in အရိပ္၏မ်ိဳးေစ့ Album suak aa, 199 kum in ဟင္းလင္းျပင္ရဲ႕တံခါး၀ွက္ album suak hi. hi album teni sia Ironcross tawh a tum hi aa a nunung bel ေရာခ္အင္ရိုးညစာ Album sia magazine sung khawng zongh ah advertising paa zo kana ve hong release zo nawn ngawl suak hi. 2006 kum May tha ni 1 ni in Kawlpi a omna pan hong nu sia aa, 2016 ciang hong nusiat zawk kum 10 a cing a hihi. Tu hong suaktu album min sia "အိမ္တြင္းပုန္းမေလးရဲ႕ စည္းနဲ႔၀ါး" hi tu hi.

Published in News